Home » Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden in Nederland

Inhoud
1. Toepasselijkheid
2. Totstandkoming
3. Prijzen
4. Levering
5. Gewicht en hoeveelheid
6. Verpakking en emballage
7. Reclames
8. Advisering
9. Eigendomsvoorbehoud
10. Betalingen
11. Aansprakelijkheid en vrijwaringsbeding
12. Opzegging / ontbinding
13. Geheimhouding
14. Geschillen

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KANTINEDIENSTEN.NL.

1. Toepasselijkheid
1.1. Onderstaande algemene verkoopvoorwaarden van Kantinediensten.nl. zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Kantinediensten.nl. en op (de totstandkoming van) alle met Kantinediensten.nl. gesloten overeenkomsten.
1.2. Indien te eniger tijd een van de onderstaande bepalingen niet van toepassing of strijdig met de wet of andere regelgeving van dwingende aard mocht worden verklaard, dan zal slechts de desbetreffende bepaling niet meer tussen partijen gelden, doch zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
1.3. Afwijking van deze algemene verkoopvoorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk door Kantinediensten.nl. is overeengekomen.
1.4. Voor zover deze verkoopvoorwaarden in strijd komen met de algemene voorwaarden van derden prevaleren eerstgenoemde, tenzij en voor zover de voorwaarden van derden telkens weer uitdrukkelijk en schriftelijk door Kantinediensten.nl. zijn aanvaard en bevestigd in welk geval deze voorwaarden aanvullende werking blijven behouden. Kantinediensten.nl. behoeft in voortdurende relaties met derden, de algemene voorwaarden van deze derden niet telkens weer uit te sluiten of anderszins te weerspreken.

2. Totstandkoming
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Kantinediensten.nl. zijn vrijblijvend en binden Kantinediensten.nl. eerst nadat door Kantinediensten.nl. een schriftelijke orderbevestiging is afgegeven, dan wel Kantinediensten.nl. uitvoering geeft aan de order.
2.2. De inhoud van de orderbevestiging bindt partijen, voor zover hiervan in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgeweken en voor zover partijen niet anders nadrukkelijk schriftelijk overeenkomen. In het geval van prompte levering gelden de gegevens van de rekening, welke dan als orderbevestiging geldt.
2.3. Overeengekomen prijzen en condities zijn eerst dan bindend, indien ze door Kantinediensten.nl. schriftelijk zijn bevestigd door middel van een orderbevestiging of een contract.
2.4. Elke overeenkomst wordt zijdens Kantinediensten.nl. aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend ter beoordeling van Kantinediensten.nl., voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.
2.5. Kantinediensten.nl. is te allen tijde gerechtigd de nakoming van de met haar gesloten overeenkomst op te schorten en te verlangen dat de wederpartij genoegzaam zekerheid stelt voor de voldoening van haar betalingsverplichtingen jegens Kantinediensten.nl.

3. Prijzen
3.1. Door Kantinediensten.nl. gehanteerde prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, exclusief BTW
3.2. De in de orderbevestiging genoemde prijzen binden partijen.
3.3. Kantinediensten.nl. is gerechtigd de prijzen, ook indien reeds schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, onvoorziene omstandigheden of overmacht, zoals (doch niet uitsluitend): stakingen, weersinvloeden, natuurrampen en oorlogssituaties, wanneer tussen contractafsluiting en levering meer dan vier maanden liggen .

4. Levering
4.1. De levertijden worden naar beste weten en kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Zij zijn echter indicatief en binden Kantinediensten.nl. niet. Kantinediensten.nl. zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook, welke voor de wederpartij voortvloeit uit overschrijding van de opgegeven leveringstermijn.
4.2. De keuze van het transportmiddel en de manier van transporteren wordt door Kantinediensten.nl. bepaald. Wensen van de wederpartij hieromtrent, worden zoveel mogelijk gerespecteerd.
4.3. Een leveringstermijn wordt in ieder geval opgeschort en verlengd met de periode gedurende welke Kantinediensten.nl. door overmacht niet in staat is aan haar leveringsverplichting te voldoen.
4.4. Onder overmacht in de zin van het vorige lid moeten worden begrepen omstandigheden waaronder van Kantinediensten.nl. redelijkerwijs niet kan worden verlangd aan haar leveringsverplichting te voldoen. Onder deze omstandigheden zijn tevens, doch niet uitsluitend, begrepen werkstaking, werkstaking bij de leveranciers van Kantinediensten.nl., transport- en verkeersbelemmeringen, klimatologische omstandigheden, overheidsoptreden en alle overige problemen bij leveranciers of vervoerders van Kantinediensten.nl. die de tijdige levering aan Kantinediensten.nl. en de tijdige door- of aflevering aan wederpartij verhinderen.
4.5. Kantinediensten.nl. is gerechtigd deelleveringen uit te voeren .
4.6. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering Exw (Ex Works) in binnen- of buitenland. Alle risico’s zijn vanaf levering voor rekening van de koper.
4.7. Afwijkende leveringsbedingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
4.8. Eventuele tekortkomingen of beschadigingen aan het geleverde, de emballage of de verpakking, welke bij aflevering door de wederpartij worden geconstateerd, dienen door de wederpartij op het vervoersdocument te worden vermeld, bij gebreke waarvan de levering door de wederpartij geacht wordt te zijn geaccepteerd. In dat geval worden reclames dienaangaande niet in behandeling genomen.

5. Gewicht en hoeveelheid
5.1. De metingen en wegingen, zoals die op de door of namens Kantinediensten.nl. overgelegde vracht-, meet- of weegbrief zijn vermeld, zijn bepalend voor de geleverde hoeveelheid. Door de wederpartij geconstateerde afwijkingen van deze gegevens dienen bij ontvangst op de desbetreffende documenten te worden aangetekend. Bij gebreke van een dergelijke aantekening wordt de levering geacht te zijn geaccepteerd en worden reclames niet in behandeling genomen.
5.2. Afwijkingen in de hoeveelheid en andere afwijkingen kunnen wegens technische en productieredenen niet volledig uitgesloten worden en dienen daarom door de wederpartij te worden geaccepteerd, indien deze afwijkingen de voorziene verwerking en het gebruik van het geleverde redelijkerwijs niet beïnvloeden. De verkoopprijzen kunnen – ter beoordeling van Kantinediensten.nl. – aan de afwijkingen worden aangepast.

6. Verpakking/emballage
6.1. Vindt de levering plaats in leenverpakking, dan zal alle schade, welke ontstaat door onvoldoende aanwezigheid van deze leenverpakkingen, uitgesloten zijn.
6.2. Leenverpakkingen stelt Kantinediensten.nl. vanaf de verzenddag huurvrij ter beschikking en dienen door de wederpartij aan de betreffende, door Kantinediensten.nl aan te wijzen productie-unit van Kantinediensten.nl terug te worden gestuurd.
6.3. Het schaderisico en de kosten van de retourzending zijn ten laste van de wederpartij.
6.4. Klein- of deel-verpakkingen worden niet teruggenomen.

7. Reclames
7.1. Mededelingen door of namens Kantinediensten.nl. betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, gebruiksaanwijzing, eigenschappen e.d. van de producten, worden naar beste weten en op grond van ervaring gegeven; zij houden geen garantie in en zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend; Kantinediensten.nl. is op geen enkele wijze of grond aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, met inbegrip van schade aan derden, in verband met verstrekte informatie of het gebruik of de interpretatie daarvan door wederpartij.
7.2. Reclames betreffende de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde zaken moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen na aflevering der zaken schriftelijk door de wederpartij aan Kantinediensten.nl. ter kennis worden gebracht; de wederpartij is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk aankomen van het bericht. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt deze termijn van 10 werkdagen onverkort, ook in het geval dat de wederpartij meent langer dan genoemde termijn nodig te hebben voor het uitvoeren van kwaliteitscontrole
7.3. Indien de geleverde zaken binnen 10 werkdagen na de datum van aflevering worden geconsumeerd of gebruikt vervalt het recht te reclameren.
7.4. Reclames met betrekking tot de kwaliteit van de zaken dienen duidelijk te zijn geformuleerd in de daarvoor gangbare termen onder opgave van factuurnummer, batchnummer etc. De wederpartij is verplicht alle door Kantinediensten.nl. gevraagde informatie te verstrekken die nodig is om de reclame naar behoren te onderzoeken en af te handelen, Kantinediensten.nl. of iemand namens haar ter inspectie van de zaken desgewenst toe te laten op haar terrein of in haar gebouwen, alsmede alle medewerking te verlenen aan keuringen van de geleverde zaken.
7.5. Indien aan de in het voorgaande lid gestelde voorwaarden door de wederpartij niet wordt voldaan, vervallen haar aanspraken en wordt zij geacht de geleverde zaken alsnog te hebben geaccepteerd.
7.6. Reclames terzake van door Kantinediensten.nl. verzonden facturen dienen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk door de wederpartij ter kennis van Kantinediensten.nl. te worden gebracht; de wederpartij is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk aankomen van het bericht. Bij gebreke hiervan verwerkt de wederpartij het recht te reclameren en wordt zij geacht de factuur te hebben geaccepteerd.
7.7. Reclames met betrekking tot de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde zaken en de factuur ontslaan wederpartij nimmer van haar betalingsverplichting. De wederpartij is niet gerechtigd in geval van reclames haar betalingsverplichtingen op te schorten, te verrekenen of kortingen toe te passen.

8. Advisering
8.1. Op verzoek van de wederpartij is Kantinediensten.nl bereid de wederpartij van advies te dienen inzake de keuze van producten en/of de toepassing daarvan. De wederpartij dient het verzoek zoveel mogelijk schriftelijk te doen, met duidelijke vermelding van alle voor het advies relevante informatie.
8.2. Het advies heeft te allen tijde uitsluitend betrekking op de specifieke situatie en mag nimmer als algemeen advies worden geïnterpreteerd, gehanteerd, gebruikt of aangehaald. Het advies wordt naar beste weten en ervaring van Kantinediensten.nl. gegeven.
8.3. Ongeacht op wiens initiatief en op welke wijze het advies tot stand is gekomen, aanvaardt Kantinediensten.nl., behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevenden van Kantinediensten.nl., geen aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook, die het gevolg is van door of namens haar gegeven adviezen.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Alle door Kantinediensten.nl. geleverde zaken blijven eigendom van Kantinediensten.nl. zolang de wederpartij niet aan al haar betalingsverplichtingen, waaronder begrepen – maar niet uitsluitend – betalingsverplichting(en) uit hoofde van andere/eerdere/latere overeenkomsten, jegens Kantinediensten.nl. heeft voldaan, zulks met inbegrip van rente en kosten.
9.2. Indien de wederpartij enige verplichting uit hoofde van met Kantinediensten.nl. gesloten overeenkomsten niet nakomt, heeft Kantinediensten.nl. het recht om de aan haar ingevolge lid 1 ineigendom toebehorende zaken -zonder enige sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst- terug te nemen.
9.3. Het is de wederpartij niet toegestaan zaken, welke ingevolge het in lid 1 omschreven eigendomsvoorbehoud eigendom van Kantinediensten.nl. zijn gebleven, anders dan in het kader van de uitoefening van de kernbedrijfsactiviteiten, te vervreemden, in eigendom over te dragen, in pand te geven of anderszins aan derden tot zekerheid te verschaffen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete
van € 50.000,–, (vijftigduizend euro)  onverminderd de aanspraken van Kantinediensten.nl. op vergoeding van schade die het boetebedrag te boven gaat.
9.4. Zijn de door Kantinediensten.nl. geleverde goederen bestemd voor uitvoer, dan worden de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van de staat van bestemming, indien dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud voor Kantinediensten.nl. gunstiger bepalingen bevat; zo niet, dan wordt het eigendomsvoorbehoud en haar goederenrechtelijke gevolgen beheerst door Nederlands recht.
9.5. Bij verwerking, zaaksvorming of zaaksvermenging van goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust wordt door de wederpartij door acceptatie van deze algemene voorwaarden bij voorbaat aan Kantinediensten.nl. een bezitloos pandrecht verleend op de daaruit ontstane nieuwe zaken.
9.6. Wordt er op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken beslag gelegd, of op welke andere wijze dan ook door derden aanspraak gemaakt, dan moet de wederpartij Kantinediensten.nl. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, met exacte beschrijving van de feiten en voor effectuering van de eigendoms- en pandrechten van Kantinediensten.nl. benodigde gegevens van beslaglegger of die derden .
9.7. Wederpartij zal Kantinediensten.nl. op alle denkbare en mogelijke wijzen ondersteunen bij het effectueren van de eigendoms-en pandrechten van Kantinediensten.nl.. Wederpartij zal de verwerking enz. van de geleverde zaken en de verkoop van de deze zaken geproduceerde eindproducten zo uitvoeren, dat de rechten van Kantinediensten.nl. ieder moment eenvoudig boekhoudkundig door Kantinediensten.nl. te controleren zijn. Verder zal wederpartij Kantinediensten.nl. alle voor effectuering van de eigendoms- en pandrechten  benodigde  informatie verschaffen.

10. Betalingen
10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen of door Kantinediensten.nl. eenzijdig schriftelijk is bevestigd dient betaling te geschieden middels een automatische bank/giro-incasso.
10.2. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de gelden op de bank- of girorekening van Kantinediensten.nl. zijn bijgeschreven.
10.3. In afwijking van het hiervoor in lid 1 bepaalde heeft Kantinediensten.nl. te allen tijde het recht voor iedere levering of deellevering contante betaling of levering onder rembours te verlangen, dan wel op enigerlei andere wijze genoegzaam zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betaling.
10.4. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, is de wederpartij, zonder dat nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist, vanaf de vervaldag tot de dag van (volledige) betaling een vertragingsrente van een procent (1%) per maand verschuldigd.
10.5. Bij niet-tijdige betaling is de nalatige wederpartij aan Kantinediensten.nl. tevens vergoeding verschuldigd van alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zulks met een minimum van € 150,–.
10.6. De eventueel aan een betaling verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaringsbeding
11.1. Kantinediensten.nl. is jegens wederpartij niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, van welke aard en omvang dan ook (schade tengevolge van ontbinding daaronder begrepen), welke door de wederpartij wordt of is geleden ten gevolge van de niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst door Kantinediensten.nl., tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevenden van Kantinediensten.nl.
11.2. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevenden van Kantinediensten.nl.
11.3. De wederpartij vrijwaart Kantinediensten.nl. en haar personeelsleden voor elke aanspraak, van welke aard en omvang dan ook, van derden tot vergoeding van schade, welke schade door deze derden aanwijsbaar is of wordt geleden ten gevolge van of in verband met (het gebruik van) een door Kantinediensten.nl. aan wederpartij geleverde zaak. In het bijzonder vrijwaart wederpartij Kantinediensten.nl. en haar personeelsleden tegen alle aanspraken gebaseerd op of voortvloeiende uit de productaansprakelijkheidsregeling, als bedoeld in afdeling drie van titel drie van boek zes van het Burgerlijk Wetboek.
11.4. Wederpartij is verplicht op eerste aangeven van Kantinediensten.nl. al datgene te doen dat noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de in het vorige lid genoemde vrijwaring, zulks voor eigen rekening van wederpartij; indien wederpartij hierin nalatig blijft, zal Kantinediensten.nl. al datgene doen dat noodzakelijk is, zulks voor rekening van wederpartij. Wederpartij is verplicht om op eerste aanmaning van Kantinediensten.nl. al datgene aan de derde te vergoeden wat Kantinediensten.nl. aan de derde zou dienen te vergoeden, indien wederpartij Kantinediensten.nl. niet zou hebben gevrijwaard.
11.5. De wederpartij dient vóór en in het kader van koopovereenkomsten met Kantinediensten.nl. te beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering, die dekking biedt tegen alle financiële risico’s van aanspraken van derden zoals in lid 3 hiervoor geregeld. Op verzoek van Kantinediensten.nl. dient wederpartij genoegzaam bewijs te leveren van het bestaan van zulk een verzekering.
11.6. Indien op grond van enige wettelijke regeling en/of in afwijking van het bepaalde in art. 11, lid 1 tot/met 4, Kantinediensten.nl. toch geacht moet worden aansprakelijk te zijn, zal de schadevergoeding te allen tijde beperkt zijn tot de netto factuurwaarde betreffende de levering of de zaak, waaruit de schade is voortgevloeid.

12 Opzegging / Ontbinding
12.1. Kantinediensten.nl. heeft het recht de met de wederpartij gesloten overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn met ingang van een door haar te bepalen tijdstip door opzegging te doen eindigen en door schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
a. de wederpartij handelt in strijd met één der bepalingen van het contract en/of deze algemene verkoopvoorwaarden;
b. indien de wederpartij, ondanks een uitdrukkelijk verzoek van Kantinediensten.nl., nalaat tijdig en behoorlijk genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van haar financiële verplichtingen;
c. de wederpartij (herhaaldelijk) handelt in strijd met Kantinediensten.nl. gemaakte afspraken;
d. de wederpartij (bij voortduring) haar financiële verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt;
e. faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd;
f. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
g. ten laste van de wederpartij fiscaal bodembeslag of andere conservatoire maatregelen worden getroffen;
h. de wederpartij een belangrijk deel van haar onderneming over draagt aan derden, dan wel de zeggenschap binnen de onderneming van de wederpartij in overwegende mate in handen van derden overgaat;
i. de wederpartij zich zodanig gedraagt of zodanig handelt dat uitvoering of voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs van Kantinediensten.nl. niet gevergd kan worden.
12.2. Kantinediensten.nl. zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook, voortvloeiend uit de in dit artikel omschreven beëindiging van de overeenkomst door Kantinediensten.nl.

13. Geheimhouding
13.1. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hem in het kader van orders of bestellingen van of overige overeenkomsten met Kantinediensten.nl. bekend is geworden of gemaakt of die in dat verband is ontwikkeld, behoudens voor de strikte uitvoering van de order, bestelling of overige overeenkomst noodzakelijk is.
13.2. Het is de wederpartij te allen tijde verboden deze informatie aan te wenden voor eigen gebruik of voor gebruik door derden.

14. Geschillen
14.1. Op alle met Kantinediensten.nl. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit met Kantinediensten.nl. gesloten overeenkomsten, van welke aard dan ook, zullen naar keuze van Kantinediensten.nl. worden voorgelegd aan:
a. hetzij de burgerlijke rechter in het Arrondissement Almelo, welke in dat geval bij uitsluiting bevoegd zal zijn van het geschil kennis te nemen;
b. hetzij het Nederlands Arbitrage Instituut te Almelo, welk instituut het geschil zal behandelen overeenkomstig haar reglementen.